Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-11

Bạc Tự Bôi Trơn Hdb-11

Vật liệu:

  • Đồng + bột đồng + PTFE

Untitled chuan

Liên quan