Bạc Lót Bơm Bánh Răng Hdb-14

Bạc Lót Bơm Bánh Răng Hdb-14

Vật liệu:

  • Thép carbon+bột đồng+PTFE

Bản chuẩn

Liên quan